Relaxácia – základný stupeň

Aktuálne plánujeme otvoriť 100 hodinový výcvik relaxácie 15.9.2021.

Pre informácie sa obráťte na PhDr. Zuzanu Novosadovú. Tel. číslo: 0908 064 502

Výcvik relaxácie je 100 hodinový, pozostáva z 30 hodín zážitku na sebe, 30 hodín teórie a 40 hodín supervízie; do výcviku sa môžu prihlásiť psychológovia, lekári, sociálni pracovníci, špeciálni a liečební pedagógovia, študenti týchto odborov, a je taktiež otvorení pre záujemcov z príbuzných profesií.

Táto relaxačná metóda má korene v Schultzovom autogénnom tréningu. Základným predpokladom je, že neexistuje dobrá alebo zlá relaxácia. Pracuje sa s výhľadovými asociáciami a slovnými spojeniami, ktoré sa spájajú s jednotlivými časťami tela. Terapeutická práca hľadá súvislosti v prežívaní počas relaxácie ako aj ich spojenie s udalosťami so života. Ide o všeobecne aplikovateľnú metódu s cieľom vlastného sebarozvoja, zvládania stresu, eliminovanie psychosomatických príznakov, strachu, úzkosti a pod.

Podmienky ukončenia výcviku sa realizujú v súlade s požiadavkami Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP) a pozostávajú z autokazuistiky o priebehu nácviku relaxácie, z krátkej teoretickej práce (2-3strany) a z prezentácie kazuistiky klienta vedeného RST

Personálne zabezpečenie: PhDr. Zuzana Novosadová a PhDr. Katarína Hadasová  (výcvikové psychoterapeutky Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti)

Prihlásiť sa môžete telefonicky na čísle 0908 064 502 alebo relaxacia@zoznam.sk 

V prípade dostatočného počtu záujemcov Vás oboznámime s termínom začatia výcviku.

Obsah: sebaskúsenosť, teória a metodológia v rámci RST

Cena 1 výcvikovej hodiny je 5,50€ (10 % zľava pre študentov a ženy na MD)

Pre viac informácií nás kontaktujte na: 

relaxacia@zoznam.sk alebo

0908 064 502 (PhDr. Novosadová)

0907 368 684 (PhDr. Hadasová)

Na ďalšie výcviky sa môžu prihlásiť absolventi 100 hodinového výcviku v relaxácii.

Prejsť na začiatok